Rainy day - STREET PHOTO - MassimoUsai

MassimoUsai MassimoUsai

Warsaw
Autumn,,cityscape,Europe,People,Poland,Warsaw
Rainy day - STREET PHOTO - MassimoUsai
Warsaw